Upravljanje sindikalne članarine in priprava letnega poročila sindikata pri delodajalcu

Datum in ura: 13. december 2018, od 9:00 do 14:00
Kraj: Maribor, Neratova 4

Namen seminarja: je predstavitev:

 • posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
 • predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
 • sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; FURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
 • novosti

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
 • razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
 • razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
 • so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
 • znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.

Seminar priporočamo:

 • predsednikom sindikatov,

 • predsednikom nadzornih odborov in

 • osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

VSEBINA:

 1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
 2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
 3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za tekoče leto;
 4. Pričakovane novosti v prihodnjem letu;
 5. Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:

 • Predstavitev vsebinskih izhodišč;

 • predstavitev primerov;

 • razprava.

Gradiva:

 • PPT predstavitev

 • priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in

 • vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Predavatelji:

Majda Gominšek

Termin izvedbe:

Ljubljana, 29. november 2018

Maribor, 13. december 2018

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS IN 90 € za nečlane.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec