OSNOVE EKONOMIJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE

Termin: 6. junij 2019
Kraj: Ljubljana, sejna soba 6/II
Predavatelja: Irena Vidic, ZSSS in Ljubo Cvar, ReO SKEI Zagorje

Namen seminarja: Namen seminarja je sindikalne zaupnike seznaniti z osnovnimi ekonomskimi koncepti in ključnimi pojmi, ki jih potrebujejo za svoje sindikalno delo in lažje spremljanje dogajanja v družbi, gospodarstvu in na ravni podjetja. Na podlagi praktičnih primerov seznaniti in usposobiti udeležence za sindikalno delo v podjetju, za pogajanja o usklajevanju plač tako na ravni dejavnosti kot tudi na podjetniški ravni.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostali člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • sindikalnim funkcionarjem

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni z osnovnimi ekonomskimi pojmi, ekonomskimi problemi, cilji in pomenom makroekonomije, javnih financ
 • so seznanjeni s pomenom ključnih ekonomskih pojmov in načini merjenja ekonomske dejavnosti (bruto domači proizvod, inflacija ipd.)
 • so seznanjeni s ključnimi ekonomskimi podatki in kazalniki, ki jih potrebujejo pri delu sindikalnega zaupnika (pogajanja, usklajevanje plač)
 • znajo poiskati, preveriti in uporabljati različne podatke in kazalnike v praksi (podatek o gospodarski rasti, inflaciji, brezposelnosti in povprečni bruto plači, podatke o stanju gospodarskih družb v dejavnosti in na podjetniški ravni

VSEBINA:

Uvod: predstavitev pomena ekonomije, osnovnih ekonomskih pojmov, kaj je pomen in razlika med mikroekonomijo ter makroekonomijo

 1 sklop: predstavitev pomena makroekonomije, ključnih ciljev makroekonomskih politik, pomena javnih financ, makroekonomskih kategorij (kaj je BDP, kaj je inflacija, produktivnost dela, rast povprečne bruto plače ipd.)

2 sklop: ključni cilji makroekonomije (visoka raven in čim višja rast BDP, visoka raven zaposlenosti in nizka neprostovoljna brezposelnost, stabilnost ravni cen)

3 sklop: vsebinska predstavitev ključnih makroekonomskih podatkov in različnih kazalnikov, razumevanje, iskanje in njihova uporaba v

4 sklop: delo udeležencev na praktičnem primeru (priprava podatkov, ki se uporabljajo za pogajanja pri usklajevanju plač)

Metode:

 • Predstavitev
 • Delo v dvojicah in skupinah
 • Razprava in poročanje

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • Delovni listi
 • Delovno gradivo

Trajanje: od 9:00 do 14:30

 Prijave: do 30. maja 2019

Cena: 45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane.

V primeru, da kotizacije iz utemeljenih razlogov ne morete plačati, radi pa bi se udeležili seminarja Sindikalne akademije, nas obvestite na mail: izobraževanje@sindikat-zsss.si . V primeru utemeljenih razlogov, bomo omogočili brezplačno udeležbo na seminarju.

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec