VLOGE, NALOGE IN ODGOVORNOSTI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V PODJETJU/ORGANIZACIJI

Predavatelji: Katja Gorišek, Svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu

Termin izvedbe: Ljubljana, 5. september 2019

Namen in vsebina seminarja:

Varnost in zdravje pri delu je še vedno obrobna tema v podjetjih/organizacijah. Navedbe v poročilih Inšpektorata za delo v RS že več leč kažejo, da je stanje nespodbudno, celo zaskrbljujoče.  Ni vsa krivda za to na delodajalcih, pač pa tudi na delodajalčevih službah za varnost in zdravje pri delu (strokovnem delavcu za varnost pri delu in izvajalcu medicine dela) in tudi na delavcih in njihovih predstavnikih (sindikatu, svetu delavcev), ki jim je to področje nepoznano in se zato ne vključujejo, niti takrat, ko bi se zares morali in imajo to pravico. Ambicija ZSSS je opolnomočiti in spodbuditi sindikalne zaupnike in svete delavcev k aktivnostim na tem področju. Raziskave namreč kažejo, da je kultura varnostni in zdravja pri delu precej višja v tistih podjetjih/organizacijah, kjer je aktiven sindikat in/ali sveta delavcev.

Sindikati in sveti delavcev praviloma ne poznajo (svojih) vlog, nalog in pristojnosti v sistemu varnosti in zdravja pri delu. V ta namen smo za njih pripravili seminar na katerem bodo spoznali:

 • zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • odgovornosti delavcev, delodajalcev in strokovnih služb delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • pravice delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • vlogo sindikata v sistemu varnosti in zdravja pri delu;
 • vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu/sveta delavcev pri zastopanju interesov delavcev za varno in zdravo delo ;
 • najpomembnejše akte delodajalca na področju varnosti in zdravja pri delu (Izjava o varnosti z oceno tveganja …);
 • najpogostejše kršitve na področju varnosti in zdravja pri delu;
 • predloge dopolnitev kolektivnih pogodb z vsebino varnosti in zdravja pri delu, ki jih bodo lahko uporabili pri pogajanjih;

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom
 • predsednikom sindikata skupaj z ostalimi člani organov sindikatov v podjetjih in zavodih
 • sindikalnim funkcionarjem
 • delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu
 • predstavnikom sveta delavcev

Metode:

 • Predstavitev
 • Primeri iz prakse
 • Vmesne razprave

Gradivo:

 • PPT predstavitev

Trajanje:

Od 9.00 do 13.30 ure – 5 šolskih + 30 minutni odmor za malico

Minimalno število udeležencev:

10 udeležencev. Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave sprejemamo na: vesna.djokic@sindikat-zsss.si ali izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija:

za člane ZSSS 45 €
za nečlane 90 €

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti.

Prijavni obrazec