SOUPRAVLJANJE na področju zdravja in varstva pri delu

Predavatelja: Katja Gorišek, Andrej Zorko

Termin izvedbe: 12.12.2019, Škofja Loka

 Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov in člane sindikata o tem kako socialni dialog deluje, kako deluje soupravljanje, kot oblika dialoga, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu. Katere so osnovne značilnosti socialnega dialoga in soupravljanja, kako učinkovito izvesti socialni dialog na ravni delodajalca in kako učinkovito izvajati soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu. Na kaj je potrebno paziti, predvsem pa kako slediti novim trendom. Posebna pozornost bo namenjena tudi izzivom, ki so pred nami.

Udeleženci bodo seznanjeni s tem kakšne učinke lahko sindikati dosegajo preko različnih načinov sodelovanja tako v socialnem dialogu kot tudi v okviru soupravljanja.

Seminar priporočamo:

 • sindikalnim zaupnikom ter
 • predsednikom sindikatov skupaj z ostalimi člani organov sindikatov podjetij in zavodov
 • delavkam, delavcem, članom sindikata

 Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • So seznanjeni s tem, kaj socialni dialog je ter kako poteka na državni in evropski ravni in kako bi naj potekal na ravni posameznega podjetja.
 • Poznajo prednosti in izzive socialnega dialoga ter učinke socialnega dialoga na sprejemanje odločitev. Poznajo kakšne so lahko njegove prednosti in pomanjkljivosti v primerjavi s protesti, stavkami ter ostalimi oblikami sindikalnega boja.
 • Vedo kakšne so oblike socialnega dialoga: tristranski in dvostranski socialni dialog, ter kako se vanj vključujejo sindikati.
 • razumejo pomen soupravljanja,
 • poznajo vrste in načine soupravljanja,
 • poznajo pravne podlage soupravljanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • so seznanjeni z vlogo in pomenom sindikata pri soupravljanju,
 • so seznanjeni z vlogo delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu v sistemu varnosti in zdravja pri delu,
 • so seznanjeni s strokovno pomočjo ZSSS, ki jo nudimo izvoljenim delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu.

VSEBINA:

 1. Socialni dialog na državni, evropski ravni in na ravni posameznega podjetja
 2. Reševanje sporov
 3. Sodelovanje z delodajalci
 4. Sodelovanje z delodajalci in Vlado
 5. Soupravljanje na področju varnosti in zdravja pri delu
 6. Strokovna podpora službe ZSSS za varnost in zdravje pri delu svetom delavcev in delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu

Metode:

 • Predstavitev
 • Študije primerov
 • Razprava

Gradiva:

 • Zorko in L. Böhm, Priročnik za delavsko soupravljanje: VOLITVE sveta delavcev/delavskega zaupnika/delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu
 • PPT predstavitev

 Minimalno število udeležencev:

do 10 udeležencev

Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave:
Prijave sprejemamo na vesna.djokic@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS in 90 € za nečlane

Prijavni obrazec