UPRAVLJANJE SREDSTEV SINDIKALNE ČLANARINE IN POSLOVANJE SINDIKATA PRI DELODAJALCU

Predavatelj: Majda Gominšek

Termin izvedbe:

Ljubljana, 28. november 2019
Škofja Loka, 3. december 2019

Namen seminarja: je predstavitev:

 • posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.);
 • predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata (Zakon o računovodstvu; SRS 2006; davčni predpisi; itd.);
 • sestavin letnega poročila sindikata (inventura; bilanca stanja; izkaz prihodkov in odhodkov; obračun davka na dohodek pravnih oseb; poslovno poročilo in program dela – načrt za prihodnje leto) in rokov pravočasne predložitve (AJPES; FURS; izvršni in nadzorni odbor; itd.);
 • novosti

Udeleženci ob koncu izobraževanja:

 • razumejo posebnosti poslovanja sindikata;
 • razumejo pojem, namen in vsebino letnega poročila in načrta poslovanja sindikata;
 • razumejo odgovornost zakonitih zastopnikov sindikata za gospodarno ravnanje s sredstvi sindikalne članarine in za pošten prikaz stanja, poslovanja in načrtovanega razvoja sindikata;
 • so seznanjeni s pravno ureditvijo obveznosti poročanja o poslovanju;
 • znajo predstaviti računovodske informacije sindikata;

 Udeleženci seminarja imajo možnost brezplačnega svetovanja po elektronski pošti med letom.

 Seminar priporočamo:

 • predsednikom sindikatov,
 • predsednikom nadzornih odborov in
 • osebam/računovodjem, ki pripravljajo letna poročila za sindikate.

 VSEBINA:

 1. Poslovanje sindikata pri delodajalcu;
 2. Predpisi, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil sindikata;
 3. Letno poročilo sindikata pri delodajalcu za tekoče leto;
 4. Pričakovane novosti v prihodnjem letu;
 5. Vprašanja, odgovori, razprava.

Metode:

 • Predstavitev vsebinskih izhodišč;
 • predstavitev primerov;

Gradiva:

 • PPT predstavitev
 • priročnika ZSSS: Moj sindikat- moja organizacija, izdanega marca 2013. Priporočena poglavja: 3, 4, 5 in 8 in
 • vsakoletnih Opozoril računovodjem (več delih) objavljenih v sindikalnem tedniku Delavska enotnost.

Minimalno število udeležencev:

15 udeležencev. Ob nezadostnem številu prijavljenih seminar odpade.

Prijave sprejemamo na izobrazevanje@sindikat-zsss.si

Kotizacija: 45 € za člane ZSSS IN 90 € za nečlane.

Prijavni obrazec